Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Pojmy

Subjekt údajů : Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „ zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce : Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289401 (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner “);

Webové stránky : Webové stránky dostupné na http://www.co-corporate.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Třetí země : Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek, informace o opravovaném zařízení;

e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

 1. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

● identifikační a adresní údaje;

● elektronické kontaktní údaje;

● další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;

● cookies.

 1. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

● Plnění smluvního vztahu

● Správa zákaznických účtů

● Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení knih, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

● Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží

● Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

● Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

● Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

● Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

● Účetní a daňové účely

● Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

● Plnění smlouvy

● Plnění právní povinnosti

● Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení

● Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

 1. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;

● po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let); nebo

● po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 3 roky od jeho udělení).

 1. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

● Poskytovatelé přepravy zboží

● Poskytovatelé účetního a daňového poradenství

● Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek

● Poskytovatelé analytických služeb

● Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

● Orgány veřejné správy

 1. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Netvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu.

 1. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

● Právo na přístup k osobním údajům

● Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

● Právo na výmaz osobních údajů

● Právo na omezení zpracování osobních údajů

● Právo na přenositelnost údajů

● Právo vznést námitku proti zpracování

● Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Správcem osobních údajů je společnost PKRB, s. r.o., IČO: 06827128, se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Správce můžete kdykoliv kontaktovat poštou či e-mailem na info@opraviphone.cz.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 1. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 1. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.